KTH / Forskningsprojekt vid Forskargruppen Vattenvårdsteknik och Resurshushållning /
   Research catalog at at KTH / In english

Fosforåtervinning från slam och aska

Uthållig slamhantering

Projektet är inriktat på återvinning av fosfor från slam från avloppsreningsverk.
Fosforåtervinning från avloppsslam har studerats experimentellt genom lakning av restprodukter från superkritisk vattenoxidation, SCWO, slamförbränningsaska, och aska från samförbränning av slam med hushållsavfall med syra och bas.

Deltagande personer:

Projektledare

Erik Levlin, Tekn. doktor

Forskare

Bengt Hultman, Professor

Doktorand

Kristina Stark, Tekn. dr.

Extern samarbetspartner:

Agnes Mossakowska, Stockholm Vatten AB.

Laboratoriet

Monica Löwén, forskningsingenjör

Mark- och vattenkemiska laboratoriet används för lakningsförsök och analys av fosforhalten i laklösningar.

VA-Forsk

VA-Forsk har 2003 gett anslag för studie av fosforåtervinning genom lakning med syra och bas av aska från förbränning och slamrest från superkritisk vattenoxidation. Basisk lakning gav liten kontaminering av metaller i den erhållna fosforprodukten medan sur lakning gav ett högt fosforutbyte. Arbetet har rapporterats i VA-Forsk 2004-03.

År 2004 har anslag erhållits för fortsatta försök. En tvåstegsmetod för fosforåtervinning har studerats som kombinerar den sura lakningens höga fosforutbyte med den basiska lakningens låga kontaminering av metaller. I ett första steg lakas slammet med syra vid pH 4. Därefter kan lakning ske i ett andra steg med bas. Återvinningen vid basisk lakning ökas om kalcium som binder fosfor i basisk miljö, först lakas vid pH 4. Tvåstegsprocessen gav mer utlakning av fosfat, men inte så mycket som vid lakning med syra.

Den höga andelen fosforlakningen jämfört med utlakad metall vid lakning med syra och den lägre kostnaden för syra (90 Euro/ton för HCl ) än för bas (265 Euro/ton för NaOH) gör lakning med syra billigare än lakning med bas. Om enbart metallfosfater löses ut är mängden utlöst metall 3 ekvivalenter per mol P. Syrakostnaden för lakning med HCl är ca 0,32 Euro/kg P (3 mol HCl per mol P) och uppåt beroende på andelen utlöst metall. Lakning av Mora slamförbränningsaska med 1 M HCl löser upp 3,49 ekvivalenter metalljoner per mol fosfat, vilket ger en kostnad på 0,37 Euro/kg P. Kostnaden för lakning med bas är ca 1 Euro/kg P (3 mol NaOH per mol P). Kemikaliekostnaden för tvåstegslakning bedömdes till 1,2 Euro/kg P och uppåt. Arbetet har rapporterats i VA-Forsk 2005-12 och vid IWA Specialized Conference - Sustainable sludge management. 29-31 Maj 2006 i Moskva, Ryssland.

MISTRA

Mistra finanserar 1999 till 2005 en doktorandtjänst inom Mistraprogrammet Sustainable Urban Water Management.

Doktorsavhandling:
Stark K. (2005) Phosphorus release and recovery from treated sludge. Dep. Land and Water Resources Engineering, KTH, ISBN 91-7178-123-4.

Licenciatavhandling:
Stark K. (2002) Phosphorus release from sewage sludge by use of acids and bases. Dep. Land and Water Resources Engineering, KTH, ISBN 91-7283-307-6.

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten har t.o.m. 2002 bidragit till projektets finansiering.

Internationella presentationer:

Poster vid 1st World Water Congress i Paris, 3 - 6 juli 2000: Levlin, E., Löwén, M., Schmidt, E., Hultman, B. och Mossakowska, A. Phosphorus recovery from sewage sludge incineration ash.

OH vid 2nd World Water Congress i Berlin 15-18 oktober 2001: Levlin, E., Löwén, M., Stark, K. och Hultman, B. Effects of phosphorus recovery requirements on Swedish sludge management.
Artikeln har även tryckts i Water Science and Technology Vol 46, Nr. 4-5, sid. 435–440. 2002.

Två posters vid 3:d World Water Congress i Melbourne 7-12 april 2002:

  • Poster: Stark, K., Hultman, B., Levlin, E., Löwén, M. och Mossakowska, A. Calculation of chemical needs in combined phosphorus removal and recovery at Henriksdal WWTP, Sweden.
  • Poster: Stark, K., Hultman, B. och Levlin, E. New system technology for combined phosphorus removal and recovery.

Presentation vid 2nd international Conference on Recovery of phosphates from sewage and animal wastes, Noordwijkerhout Netherlands 12 - 13 mars, 2001 Hultman, B., Levlin, E., Mossakowska, A. och Stark, K. Effects of wastewater treatment technology on phosphorus recovery from sludges and ashes.

Stockholm Vattens rapporter:

  • Hultman, B. Levlin, E., Löwén M. och Mossakowska, M. Uthållig Slamhantering. Förstudie. Stockholm Vatten AB, R. Nr 23 sept-97, 1997
  • Levlin, E., Löwén, M., Schmidt, E., Hultman, B. och Mossakowska, A. Fosforutvinning ur aska. Stockholm Vatten AB, R. Nr 54 nov-98, 1998.
  • Hultman, B., Levlin, E., Löwén, M., Mossakowska, A. och Stark, K. Utvinning av fosfor och andra produkter ur slam och aska, delrapport, Stockholm Vatten AB, R. Nr 6 mars 2001.
  • Hultman, B., Levlin, E., Löwén, M., Mossakowska, A. och Stark, K. Utvinning av fosfor och andra produkter ur slam och aska, Slutrapport. Stockholm Vatten AB, R nr 02, feb 2002.

Svenskt - Polskt forskningssamarbete

Articklar om fosforåtervinning har publicerats i rapporter från seminarier inom Svenskt - Polskt forskningssamarbete:

Levlin E. Sustainable sludge handling - Metal removal and phosphorus recovery, Report No. 3, Advanced Wastewater reatment, Nowy Targ, Oktober 1-2, 1998.

Levlin E. Resources recovery from incineration ashes, Report No. 5, Sustainable municipal sludge and solid waste handling, Stockholm Augusti 24, 1999.

Hultman B. och Löwén M. Combined phosphorus removal and recovery och
Stark K. Phosphorus release from sewage sludge by use of acids and bases, Report No. 9, Wastewater, Sludge and Solid Waste Management, Nowy Targ - Zakopane, Oktober 24-26, 2001.

Hultman, B. Levlin, E. Plaza E. och Stark K. Phosphorus recovery from sludge in Sweden - possibilities to meet proposed goals in an efficient, sustainable and economical way och
Levlin E. och Hultman B. Phosphorus recovery from phosphate rich side-streams in wastewater treatment plants, Report No. 10, Integration and optimisation of urban sanitation systems, Gdansk, 23-25 Mars 2003.

Levlin E., Löwén M. och Stark K. Phosphorus recovery from sludge incineration ash and Supercritical Water Oxidation residues with use of acids and bases, Report No. 11, Integration and optimisation of urban sanitation systems,Wisla Oktober 25-28, 2003.

Levlin E. och Hultman B. Phosphorus recovery from sewage sludge - Ideas for further studies to improve leaching Report No 12. Integration and optimisation of urban sanitation systems, Stockholm Juni 5-9, 2004.

Levlin E. Phosphorus recovery from sewage sludge - Two-step leaching process with acid and base, Report No 13, Krakow Mars 17-19, 2005.

Publikationslista


Sidan skapad av Erik Levlin