Föreningen Energi och miljö

Miljön och vår framtid

Framtidens avloppsrening

Läkemedelsrester, organiska miljögifter och mikroplaster är föroreningar som dagens avloppsreningsverk har svårt att klara av. En lösning kan vara att använda oxidation i superkritiskt vatten (se även vårt förslag om miljöbåt). Man tillsätter organiskt material t.ex biobränslen till avloppsvattnet varefter det får passera en SCWO-reaktor. Ut kommer vatten och en oorganisk restfraktion som kan sedimenteras i reaktorn. Näringsämnet fosfor som finns i avloppsvattnet utvinns ur den oorganiska restfraktionen. Energin i det organiska material i avloppsvattnet och det tillsatta bränslet producerar ånga som driver en ångmaskin/ångturbin som producerar elektricitet. Alla läkemedelsrester, organiska miljögifter, mikroplaster m.m. i avloppsvattnet har destruerats.

Fosfor ändlig resurs?

Egentligen är det inte grundämnet fosfor som är en begränsad resurs utan, fosfatmineralet apatit, fosfor bundet till kalcium. Apatit är det mest lättlösliga fosfatmineralet, vilket fosfor kan utvinnas från med hjälp av svavelsyra. Andra fosfatmineral är mer svårlösliga och är inte användbara för fosforframställning med svavelsyra. Fosfor är ett vanligt förekommande grundämne i marken men är oftast bundet till mer svårlösliga fosfatmineral och är därmed inte växttillgängligt och inte användbart för fosforframställning. Järnfosfat, som förekommer i rikligare mängd i naturen än kalciumfosfat är mest svårlösligt och kan inte användas som råvara i fosfatindustrin och är därmed inget intressant fosfatmineral. I vårt klimat har de mer lättlösliga fosfatmineralen i marken lösts upp av regnvatten och fosforn fällts ut som mer svårlösliga mineral vilket medför att större förekomster av apatitmineral finns i länder med torrare klimat som Marocko. För att säkra försörjningen av fosfor i framtiden krävs att nya processer utvecklas som kan utvinna fosfor ur andra mer svårlösliga fosfatmineral än apatit. Med nya processer för fosforutvinning kan fosfatmineral som idag är oanvändbara för fosforutvinning bli användbara och Sverige skulle kunna bli självförsörjande på fosfor. Även svavel till svavelsyra som behövs för utvinning av fosfor ur apatit är en ändlig resurs som utvinns som en biprodukt vid oljeutvinning, vilket är ytterligare motiv för att utveckla nya fosforutvinningsprocesser. Även återvinning av fosfor genom utvinning från avloppsslam kräver nya processer för fosforutvinning. För att klara utsläppskraven för fosfor i renat avloppsvatten fälls fosforn i reningsverken som järnfosfat, som är det mest svårlösliga fosfatmineralet och som därmed ger lägst halt fosfor det i renade avloppsvattnet. Dock att fosforn binds i avloppslammet som järnfosfat gör att det är svårt att återvinna fosforn. Om avloppsreningen sker med en SCWO-reaktor, utvinns fosforn ur den oorganiska restfraktionen, och då man inte behöver tillsätta fällninsgskemikalier som järn kan fosforn fås i en mer lättillgänglig form än som järnfosfat.

Varför premiera bilar med motorer som går på biobränslen?

Biobränsle är ett drivmedel (biogas, biodiesel) som som i en process framställts ur organiskt material. Varför inte göra drivmedel som alla bilar kan använda utan en speciell motor. Genom förgasning och katalysator (Fischer-Tropsch-processen) kan man tillverka vanlig bensin och diesel av organiskt material. Då kan alla bilar bli miljöbilar utan att bilparken behöver bytas ut. Eller så kan man tillverka en motor som drivs av organiskt avfall utan en process för konvertering till biobränsle. Då undviker man den miljöbelastning som kommer av processanläggningen för konvertering till biobränsle.

Projektidé: Ångbåt med motor som drivs av organiskt avfall renar skärgården

Styrelse

Historik 1991-2010

Skrivelser

Miljöprojekt

2013 har vi att gjort föreningen internetbaserad och den som vill kan vara med i vår Linkedingrupp


Sidansvarig: Erik Levlin