Ordförande: Erik Levlin,

Norr Mälarstrand 80, 112 35 Stockholm, telefon 08-650 5624

Sekreterare: Olof Levlin,   070-48 330 47   o.levlin@spray.se

Kassör: Inger Wiik, Box 27175, 102 52 Stockholm

telefon och fax: 08-664 53 15, Postgiro: 20 14 23-1

 

[Motion till Moderata Samlingspartiet i Stockholms Stad 2002]

 

 

Åtgärder mot global uppvärmning:

 

·        Energiåtervinn europeiskt avfall i Sverige.

·        Nej till skatt på avfallsförbränning.

 

Koldioxid har en stor inverkan på klimatet. Det är viktigt för miljön att eldning av fossila bränslen ersätts med tillvaratagande av energiinnehållet i avfall. Förutsättningarna för att ta tillvara energin vid avfallsförbränning är störst i länder med kallt klimat och väl utbyggda fjärrvärmenät. Då växthuseffekten är ett globalt problem är det ur globalt perspektiv fördelaktigt om länder med kallt klimat importerar sådant avfall från varmare länder som lämpar sig för energiåtervinning. Förslag om skatt för avfallsförbränning och stopp för sopimport till Sverige ökar den globala fossila koldioxidproduktionen vilket leder till ökad global uppvärmning.

 

Visst bildas det koldioxid vid förbränning av avfall, men den koldioxiden skulle bildas i alla fall. Vid kompostering eller deponering av organiskt avfall så kommer nedbrytning att ske, och mängden bildad koldioxid kommer att vara lika stor som vid förbränning. Det som skiljer är hur den energi som frigörs vid nedbrytningen kan tillgodogöras. Om energiinnehållet utnyttjas, sparas den mängd bränsle som annars hade behövts för att producera motsvarande mängd energi, varför miljöbelastningen av den koldioxid som bildas vid nedbrytningen kan minskas med den mängd som skulle ha bildats vid förbränningen av den sparade mängden bränsle

 

Möjligheten att tillvarata energiinnehållet är beroende på metod för avfallshantering, och tillvaratagen energi skall reduceras med i processen förbrukad energi. Vid nedbrytning av det organiska materialet i avfallet genom, rötning, kompostering eller förbränning bildas koldioxid, växtnäringsämnen och vatten. Växterna behöver inte det organiska materialet. Bildade mängder är helt beroende av mängden organiskt material. Konventionell rötningsteknik består i att avfallet mals ned, blandas med vatten och sätts in i en sluten behållare (reaktor). Nedbrytningen av avfallet gör att syret i reaktorn förbrukas, varefter syrefria nedbrytningsprocesser tar vid. Vid syrefria nedbrytningsprocesser bildas metangas som kan användas för energiutvinning. Energiutbytet blir dock inte lika stort som vid förbränning. Förbränning ger ca 2,7 gånger mer energi jämfört med energiinnehållet i den biogas som produceras vid konventionell rötning. Eftersom förbränning ger ett större energiutbyte än rötning, kompostering och deponering är förbränning av avfall fördelaktigt för att minska den globala koldioxidproduktionen och därmed motverka global uppvärmning genom växthuseffekten.

 

Om man ersätter fossiloljeeldning i Sverige med energiåtervinning av avfall som annars skulle slängts på en soptipp i Sydeuropa så bidrar vi till en bättre global miljö.

 

 

Erik Levlin                                           Olof Levlin

Teknologie doktor                               Bergsingenjör

Ordförande                                         Sekreterare