KTH / Forskningsprojekt vid Forskargruppen Vattenvårdsteknik och Resurshushållning KTH /
Research catalog at KTH /  In english

Samverkan mellan avloppsvatten- och slambehandling

Drift och intensifiering av avloppsreningsverk

Deltagande personer

Bengt Hultman, Professor
Erik Levlin, Tekn. doktor
Elzbieta Plaza, Docent
Jozef Trela, tekn. dr.
Monica Löwén, forskningsingenjör

Projektperiod: 1997-2004

Finnansiär: VA-forsk med flera.

Sammanfattning

Möjligheter att använda slam som produkt för olika användningar är beroende av intresse från andra sektorer t ex industrin (användning av apatit som råvara för fosfatprodukter), energisektorn (användning av biogas), jordbruks- och livsmedelssektorn (acceptans för användning av slam på åkermark), transportsektorn (användning av metan som fordonsbränsle) och avfallssektorn (samordnad behandling med slam för produktutvinning). Slam som råvara påverkas av faktorer som konsumentbeteende, industrianslutningar och va-systemets utformning (kombinerat eller separerat system, sortering av avloppsströmmar i bostäder etc).

Produktutvinning ur slam ger ett stort antal sidoeffekter genom att slammets sammansättning ändras (t ex andelen oorganiskt material), att delflöden kan alstras med höga halter av organiskt material, ammonium eller fosfat och att separat behandling kan ske av delflöden för att t ex producera nitrifikationsbakterier som kan inympas till aktivslamprocessen för behandling av huvudflödet och fosforföreningar. En betydande vikt lades vid att beskriva dessa sidoeffekter som vetenskaplig grund för att bedöma olika tekniker för produktutvinning. Projektet genomfördes i samverkan med tre forskarstuderanden (Puhua Li, Liisa Piirtola och Jozef Trela). Parallellt studerades olika metoder för produktutvinning i form av examensarbeten och med tonvikt på fosforutvinning ur slam.

Projektet visar på flera lovande metoder för att förbättra och förbilliga driften av avloppsverk om ökad hänsyn tas till samspelet mellan avloppsvatten- och slambehandling. Olika exempel är:

  • Återföring av slam med hög andel oorganiskt material till aktivslamsteget för att förbättra slammets sedimenteringsegenskaper
  • Tillförsel av organiskt material (t ex producerat genom hydrolys av slam) för att förbättra denitrifikationen
  • Inympning av nitrifikationsbakterier från ett separat steg med hög inkommande ammoniumhalt (t ex rejektvatten efter avvattning av rötslam) till aktivslamsteget
  • Användning av biologisk fosforreduktionsteknik för att underlätta senare utvinning av fosfor ur slam
  • Mekanisk, biologisk eller kemisk behandling av överskottsslam för att minska slamproduktion och skumbildning och öka biogasproduktion i rötkammare (Hultman och Levlin, 2003)

Rapportering

Arbetet har rapporterats i VA-Forsk 2004-15.

Referenser


Page created by Erik Levlin